Voorwaarden

Voorwaarden

Overeenkomst tot koop en levering

Wanneer u een bestelling plaatst bij XaLi Design, koopt u volgens de onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van artikelen via het internet, tussen XaLi Design aan haar klant. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst tot koop en levering met XaLi Design.
2. De overeenkomst tot koop en levering van de artikelen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte bestelling van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen op het door de klant opgegeven emailadres. De orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

Prijzen

3. Alle prijzen op de website van XaLi Design zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen kunnen te allen tijde door XaLi Design worden aangepast op de website. Alle door XaLi Design gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW.
4. Voor een bestelling gelden de prijzen zoals die op het moment van het plaatsen van de bestelling door de klant op de website van XaLi Design gelden, tenzij de prijs redelijkerwijs gezien niet van toepassing kan zijn. De verzendkosten van onze artikelen kunt u elders op deze website vinden.

Betaling

5. Betaling van het aan XaLi Design verschuldigde bedrag voor de bestelling, kan enkel gebeuren op de volgende manier:
– Vooraf overmaken: de klant maakt het te betalen bedrag zelf over middels een bankoverschrijving naar de bankrekening van XaLi Design. De bestelling wordt op het moment dat de betaling op de bankrekening van XaLi Design is bijgeschreven, binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden aan het door de klant opgegeven afleveradres.

Verzending

6. Wij streven ernaar om een bestelling binnen 1 werkdag te verzenden aan het door de klant opgegeven afleveradres, nádat wij de betaling van de klant ontvangen hebben. Indien dat ons niet lukt zullen we de bestelling uiterlijk binnen 3 werkdagen versturen aan het door de klant opgegeven afleveradres. Indien een besteld artikel niet voorradig is en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd, of wordt het betreffende artikel indien mogelijk worden nageleverd. Dit zal indien mogelijk geschieden in overleg met de klant.
7. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, ingaande zodra alle gegevens die voor het verwerken van een bestelling benodigd zijn in het bezit van XaLi Design zijn, en is derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen – kan de klant derhalve geen rechten jegens XaLi Design doen gelden. XaLi Design is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de levertijd.
8. Het risico betreft de te leveren artikelen voor een bestelling, gaat over van XaLi Design op de klant zodra de bestelling voor verzending wordt overgedragen aan een postorderbedrijf. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, of indien er een onjuist leveradres wordt opgegeven door de klant bij het plaatsen van de bestelling, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en schade voor zijn rekening.

Levering

9. XaLi Design verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite van XaLi Design. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde artikelen. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van zijn verplichtingen of enigerlei vergoeding van XaLi Design te verlangen.

Retourzending

10. Retourzendingen aan XaLi Design zijn voor rekening van de klant en dienen franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen te geschieden. Retourzendingen van de klant dienen binnen 14 dagen na levering, schriftelijk aan XaLi Design kenbaar zijn gemaakt en dienen op eigen kosten retour worden gestuurd aan het postadres van XaLi Design. (XaLi Design, Vekenstraat 3, 2470 Retie, België)
11. XaLi Design garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeldt staan op haar website, met inachtneming van artikel 9. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient de klant dit binnen 14 werkdagen per mail te melden aan XaLi Design.

Klachten

12. Klachten van de klant dienen binnen 14 werkdagen na levering per mail aan XaLi Design kenbaar zijn gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens XaLi Design, betrekking hebbend op gebreken in de door XaLi Design geleverde artikelen, vervalt indien: de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; de artikelen zich niet meer in de staat bevinden waarin zij door XaLi Design werden afgeleverd; indien de klachten worden geuit nadat meer dan 14 werkdagen sinds de levering zijn verstreken.

Schadevergoeding

13. XaLi Design is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of andere betrokken derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van XaLi Design.
14. In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van XaLi Design om, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van XaLi Design kan worden verwacht – kan de klant XaLi Design niet tot schadevergoeding aanspreken.

Belgisch Recht

15. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.